Hedersmedlem Roger Bergström

Eldsjälar behövs - Hedersmedlem Roger Bergström

Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf utnämnde vid sitt årsmöte 11 mars 2023 Roger Bergström till hedersmedlem som erkänsla för hans förtjänstfulla arbete för inrättandet av ett unikt prästgårdsmuseum i Korsnäs kommun.

Vid genomläsning av föreningens årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser framträdde en mycket intressant historia. Många eldsjälar har satt sin tid på att utveckla museiområdet och verksamheten. Målsättningen har hela tiden varit ett levande museum med mångsidig verksamhet och aktivitet.

Roger Bergström är en av eldsjälarna!

Tidigare ordföranden i föreningen

Eskil Grönlund var ordförande i föreningen 1977, Roger Bergström 1978-1984, Helge Ulfvens 1985-1987, Sven Nystén 1988-2000 och 2002-2005, Roger Lindholm styrelsemedlem 1999 och ordförande 2000- 2001, sekreterare 1999 samt 2003-2018, Mats Ståhl styrelsemedlem 1996-2022, II viceordförande 2003-2005, ordförande 2006 – 2014. Nuvarande ordförande är Anita Ismark.

Museiområdet och verksamheten byggdes upp

Den gamla prästgården byggdes 1831-1832. Den lämnades åt sitt öde när kyrkoherde Rafael Järnström flyttade ut 1967.  Det var professor Harald Teir som i ett tal vid en hembygdsfest kom med idén att man skulle göra ett prästgårdsmuseum av den gamla prästgården. Kulturfondens dåvarande ordförande Levi Ulfvens och överarkitekt Panu Kaila på Museiverket var genast med i förverkligandet. De ekonomiska bidragen räckte dock inte till för att genomföra projektet. Det behövdes också ett antal lokala eldsjälar för att lyckas med projektet. De aktiva korsnäsborna var Roger Bergström, Göran Moliis, Sven Nystén, Bengt Holtlund, Arnold Nyborg, Verna Lenlund och många fler. Även  Österbottens museums chef samt Ragna Ahlbäck och Maj-Len Lindroos, född Bäck, hörde till dem som förverkligande museet. Prästgårdsmuseet öppnades för allmänheten med en invigningsfest 25 juli 1982.

Inför 40 års jubileet 2022 intervjuade föreningen Roger Bergström, Sven Nystén och Göran Moliis. De berättade om hur de första åren av verksamheten förlöpte. Bl.a. sommarfesterna Ung Midsommar 1984 när man hade Cyndee Peters och sånggruppen Manna som artister. Musikgalan hölls i kyrkan pga dåligt väder. 800 ungdomar hade mött upp. Ung midsommar fortsatte åren 1985-1997. Man hade bl.a. Robert Wells och Loa Falkman som artister. Det var verkliga succéer.

Föreningen flyttade en ria och en lada till området. Något åt senare flyttades tre kyrkstallar och ett häbre till museiområdet. För det fick man 50.000 mark i julklappspenning av svenska riksdagsgruppen.

Tanken var också att flytta en stenladugård till området. Göran Moliis berättade att de körde runt i Österbotten och i finska trakter för att leta rätt på en lämplig ladugård att flytta. Men de insåg snart att det skulle bli ett alltför övermäktigt projekt att transportera den och att bygga upp den på nytt på museiområdet.

Eldsjälar behövs i lokalsamhället!

Roger Bergström har berättat att hans engagemang i föreningen varade i ca 10 år. Nya generationer av korsnäsbor har senare tagit sig an att förvalta prästgårdskulturarvet till kommande generationer.

Stort tack Roger!

Roger Bergström